Тема: Правові основи екологічної експертизи

План

1. Правові положення експертів та замовників екологічної експертизи.

2. Строки проведення екологічної експертизи. Зміст висновку екологічної експертизи.

3. Фінансування екологічної експертизи.

4. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу.

1. Правові положення експертів та замовників екологічної експертизи.

Правові положення екологічної експертизи регулю­ють: права і обов'язки замовників та експертів; гарантії незалежності експертів з експертизи; форми, порядок, права і обов'язки громадян в проведенні екологічної екс­пертизи; види відповідальності експерта та граничні стро­ки проведення державної експертизи.

Особлива роль у вирішенні екологічних проблем відводиться питанню правового положення спеціалістів, які проводять екологічну експертизу проектів, створенню юридичної основи і системи соціально-правових гарантій реалізації експертами своїх Тема: Правові основи екологічної експертизи прав і обов'язків та функціональних повноважень, які передбачені законодавством.

Правові положення спеціалістів, які здійснюють екологічну експертизу проектів, визначаються системою законодавчих і підзаконних актів, котрі встановлюють як загальні права та обов'язки експертів, властивих всім державним службовцям в Україні, так і тих, що є особливими при здійсненні державної екологічної експертизи.

Фахівці, які проводять екологічну експертизу являються, як правило, громадянами України. Отже, на них в повній мірі поширюється конституційний статус особистості в Україні, а саме: соціально-економічні права і обов'язки, політичні права, обов'язки і свободи, права і обов'язки у галузі культури, особисті права і свободи, загальногромадянські обов'язки.

Правове регулювання Тема: Правові основи екологічної експертизи реалізації права на здійснення еколого-експертної діяльності конкретизується і здійснюється з врахуванням специфічних умов і особливостей характеру трудової діяльності експертів-екологів. Об'єм, зміст і характер еколого-експертної діяльності являється основним в установленні особливого режиму і конкретних умов трудової функції фахівців експертів-екологів.

Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками валізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років.

Крім того, до фахівців можуть бути висунуті вимоги наявного досвіду практичної еколого-експертної діяльності, навиків Тема: Правові основи екологічної експертизи аналізу експертної інформації, методики і способів еколого-експертної оцінки проектних матеріалів. Саме таким вимогам в обов'язковому порядку повинні відповідати посади керівних працівників, державних службовців та фахівців.

В нормативно-правовому порядку встановлено, що при прийнятті на роботу може бути обумовлено договором проходження випробувального терміну з ціллю перевірки відповідності спеціалістів експертних органів дорученій їм роботі.

В зв'язку з діючим законодавством при прийомі на роботу випробувальний термін не може перевищувати шість місяців.Якщо в період випробувального терміну спеціаліст відсутній на роботі з поважних причин (тимчасова непрацездатність тощо) термін випробовування продовжується на кількість днів, впродовж яких він був відсутній.

В деяких випадках при Тема: Правові основи екологічної експертизи прийомі на роботу не встановлюється випробувальний термін, а саме: при переводі на роботу в іншу організацію, при прийомі на роботу в другу місцевість, при прийомі інвалідів Великої Вітчизняної, направлених на роботу за рахунок броні, молодих спеціалістів по закінченню вищих навчальних закладів.

Якщо впродовж встановленого терміну випробовування буде виявлено і встановлено невідповідність кваліфікації роботі, котра виконується, то організація має право впродовж вказаного терміну розірвати трудовий договір. Розірвання договору може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

Законом передбачено, що спеціаліст повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі. Виконання роботи обумовлено посадовою Тема: Правові основи екологічної експертизи інструкцією спеціаліста еколого-експертного відділу. Виконання роботи за межами посадової інструкції не дозволяється.

При встановленні режиму роботи (протяжність робочого дня. неділі, умови праці) працівники еколого-експертних підрозділів користуються загальними вимогами, які пред'явлені до працівників державних установ.

Ріст професійної компетентності є одним із важливих критеріїв спеціаліста еколого-експертного підрозділу і враховується під час атестації спеціалістів. Підтвердженням професійності спеціаліста є підвищення його рангу на 1 щабель.

Діючим законодавством закріплені наступні види навчання спеціалістів еколого-експертних підрозділів:

· самоосвіта (систематичне навчання спеціалістів за індивідуальним планом; участь спеціалістів в періодичних семінарах (регіональних, державних);

· короткочасове навчання по місцю роботи, або в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації Тема: Правові основи екологічної експертизи;

· періодичне довгострокове навчання (не рідше і раз в п'ять років) в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації;

· стажування в провідних страхових наукових організаціях, у вищих навчальних закладах, в тому числі за кордоном.

У ст. 28 Закону України «Про екологічну експертизу» визначено права експерта, державної екологічної експертизи.

Експерт державної екологічної експертизи має право: одержувати на його вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи; ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень; вносити пропозиції про залучення до проведення Тема: Правові основи екологічної експертизи екологічної експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення належної матеріально-технічної та інформаційної бази; на викладення особистої думки щодо висновків проведеної екологічної експертизи.

Експерт екологічної експертизи зобов’язаний: дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; забезпечувати всебічне, комплексне, об’єктивне, якісне і ефективне проведення екологічної експертизи; своєчасно готувати обґрунтовані та об’єктивні висновки; обґрунтовувати пропозиції про повернення документації на об’єкти екологічної експертизи на доопрацювання; вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи; заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості Тема: Правові основи екологічної експертизи щодо конкретного об’єкта екологічної експертизи.

Замовники екологічної експертизи мають право:

- порушувати необхідні положення та отримувати консультації;

- надавати суб’єктам екологічної експертизи письмові та усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об’єктів екологічної експертизи та окремих рішень з процедури проведення екологічної експертизи;

- знайомитись із висновками екологічної експертизи;

- подавати клопотання на рахунок додаткової екологічної експертизи;

- отримувати інформацію про проходження екологічної експертизи.

Замовники екологічної експертизи зобов’язані:

- подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали;

- сприяти суб’єктам екологічної експертизи в об’єктивному і комплексному розгляданні об’єктів, їх науково обґрунтованій оцінці;

- надавати суб’єктам екологічної експертизи додаткові відомості та матеріали;

- своєчасно Тема: Правові основи екологічної експертизи вносити до документації зміни, виправлення, які не потребують конструктивних досліджень, розрахунків, виконувати вимоги висновків екологічної експертизи.

2. Строки проведення екологічної експертизи. Зміст висновку екологічної експертизи

Важливим елементом дослідження є строки проведення державної екологічної експертизи.

Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів:

1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій Міністерства екології та природних ресурсів України - до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми - до 120 днів;

2) спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями – до 90 календарних днів;

3) за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи – до 30 календарних Тема: Правові основи екологічної експертизи днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів, а у разі необхідності – і додаткової науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

Підсумком дослідження є висновки державної екологічної експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні наслідки.

Позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвердження їх Міністерством екології та природних ресурсів України чи його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності.

Реалізація проектів і програм або діяльності без Тема: Правові основи екологічної експертизи позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.

В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.

В законі передбачається строк дії висновків державної екологічної експертизи.

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній екологічній експертизі.

Важливим елементом в період підготовки дослідження є оголошення заяви про проведення громадської екологічної експертизи.

З метою інформування населення та Тема: Правові основи екологічної експертизи узгодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення громадської екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості про склад громадського еколого-експертного формування перелік спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної експертизи, строки її проведення.

Заява про проведення громадської, екологічної експертизи подається до відповідних місцевих Рад народних депутатів, органів державної виконавчої влади та державної екологічної експертизи. ; Кінцевим результатом дослідження є висновки громадської екологічної експертизи. Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним Радам народних депутатів, органам виконавчої влади на місцях, органам державної екологічної Тема: Правові основи екологічної експертизи експертизи, іншим заінтересованим органам і особам та замовникам об'єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона проводилася.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховуватися при проведенні державної екологічної експертизи, а також органами, що приймають рішення про реалізацію об'єкта експертизи.

Важливим є зміст висновків екологічної експертизи, які складаються зі вступної (протокольної), констатуючої (описової) та заключної (оціночно-узагальнюючої) частин.

У вступній частині містяться дані про орган, що проводив екологічну експертизу, склад експертів, час проведення, найменування об'єкта екологічної експертизи, його кількісні та якісні показники, відомості про виконавців і замовників екологічної експертизи та про орган, який приймає рішення щодо реалізації об'єкта екологічної Тема: Правові основи екологічної експертизи експертизи.

У констатуючій частині полається коротка характеристика видав запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей, ступеня екологічного ризику відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію і запобігання цьому впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

У заключній частині містяться узагальнена оцінка Об'єкта екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення обґрунтування його екологічного впливу, висновки щодо схвалення, повернення на доопрацювання чи відхилення його від подальшого еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні нормативні документи та, щодо можливості прийняття рішення про подальшу реалізацію об'єкта Тема: Правові основи екологічної експертизи, екологічної експертизи.

В процесі діяльності важливою гарантією є оскарження висновків державної екологічної експертизи. Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтовану заяву до відповідних Рад народних депутатів, органів державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи та інших органів, які приймали рішення про проведення такої експертизи. В разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до суду.

Відповідні Ради народних депутатів, органи державної екологічної експертизи, інші органи, які приймали рішення про проведення державної екологічної експертизи, зобов'язані в місячний строк розглянути подану заяву і за наявності підстав призначити проведення додаткової державної Тема: Правові основи екологічної експертизи екологічної експертизи із залученням незалежних експертів. Оскарження висновків державної екологічної експертизи не припиняє їх дії.

Висновки додаткової державної екологічної експертизи є остаточними для прийняття відповідним органом рішення щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

В ст. 45 Закону України «Про екологічну експертизу» передбачений порядок визначення висновків державної, екологічної експертизи недійсними.

Висновки державної, екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:

1) порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної експертизи;

2) недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

3) неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної Тема: Правові основи екологічної експертизи ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об'єкта екологічної експертизи, який може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, природних ресурсів, здоров'я людей;

4) порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.

Крім того законодавством передбачається і порядок оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної екологічної експертизи.

Рішення, прийняті, відповідними органами на підставі висновків державної екологічної експертизи, можуть бути оскаржені заінтересованими юридичними особами до відповідних вищих органів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі незгоди з рішеннями цих органів - в судовому порядку відповідно до законодавства України.


documentajcgaib.html
documentajcghsj.html
documentajcgpcr.html
documentajcgwmz.html
documentajchdxh.html
Документ Тема: Правові основи екологічної експертизи